Prowadzimy na rzecz swoich Klientów wszystkie czynności związane z procesem sądowym na terenie całego kraju. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.

W szczególności dotyczy to złożonych sporów korporacyjnych i gospodarczych, procesów odszkodowawczych, procesów o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu lub molestowania. Wiemy jak dotkliwą przeszkodą dla podmiotów gospodarczych jest przewlekłość postępowań sądowych. Gwarantujemy, iż nasze doświadczenie i wypracowane strategie procesowe pozwalają nam zminimalizować czas oraz zmaksymalizować skuteczność prowadzonych przez naszą Kancelarie postępowań.

Zapewniamy pełną obsługę prawną w działaniach windykacyjnych we wszystkich etapach – od polubownych negocjacji po postępowanie egzekucyjne. Doświadczenie oraz wypracowane metody pozwalają na szybkie i skuteczne egzekucje należności naszych Klientów.